For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår.
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Generelle vilkår

Nytt Foretak AS (heretter “selger”)

org.nr. 914 545 080 MVA
Grundingen 6, 0250 Oslo
post@nyttforetak.no
www.nyttforetak.no

er autorisert tilbyder av virksomhetstjenester i henhold til hvitvaskingsloven § 42. Selger er et spesialisert nisjefirma innen opprettelse og salg av hylleselskaper og tjenester som er knyttet til salg av hylleselskaper.

Avtalen
Følgende vilkår gjelder for alle selgers produkter og tjenester. Ved bestilling av produkter og tjenester gjelder i tillegg spesifiserte vilkår og det som kjøper og selger ellers har blitt enige om. Hvis noen av opplysningene er motstridende, går det som eventuelt er avtalt direkte mellom partene foran.

Inngåelse av avtale
Når ikke annet er oppgitt i vilkårene på siden for bestilling, er avtalen bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Dette gjelder ikke hvis det har skjedd skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger, på siden for bestilling eller i kjøperens bestilling, og den annen part forstod eller burde forstått at det var snakk om en feil.

Rett til å avslå bestilling
Selger forbeholder seg retten til å avslå bestillinger når salg krever kundetiltak i henhold til hvitvaskingsloven og i tilfeller der det er spesifisert at levering avhenger av selskapets kapasitet.

Pris
Priser som er oppgitt på nettsiden er den totale prisen som kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader når ikke noe annet ikke er spesifisert.

Om betaling
Selgeren kan kreve betaling for det bestilte fra det tidspunktet levering til kjøperen er fullført. Hvis kjøperen bruker kreditt- eller debetkort ved betaling, kan selger reservere beløpet på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som leveringen er fullført.

Hvis beløpet skal betales med faktura utstedes fakturaen ved leveringen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er minst 14 dager.

Tid for levering
Leveringen er fullført når selger har levert det bestilte til kjøper, med mindre annet er spesifisert i vilkårene på sidene for den aktuelle leveransen.

Angrerett
Avtalen er unntatt angrerett ettersom det leverte er tilpasset spesifikasjoner som er oppgitt av bestilleren.
Immaterielle rettigheter
Det skal ikke skje overføring av immaterielle rettigheter mellom partene i anledning avtalen.

Personvern
Selger er ansvarlig for behandling av innsamlede personopplysninger. Selgeren kan kun behandle personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne levere det som er bestilt, eller behandling som kjøper samtykker til. Kjøperens personopplysninger blir kun delt med andre hvis det er nødvendig for at selger skal levere det bestilte, i lovbestemte tilfeller, eller etter samtykke fra kjøper.

Vår Privacy Policy gjelder for bruk av nettsiden. Ved bestilling får kunden presentert spesifisert personvernerklæring.

Ansvar
Selger leverer hylleselskaper som et produkt og yter tjenester som står i sammenheng med salg av hylleselskaper. Informasjon fra og kommunikasjon med selger skal ikke anses advokattjenester eller generell økonomisk rådgivning.
Hvis noe er galt med leveransen må kjøper gi selger beskjed om feilen (reklamere) innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Hvis mangelen ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen kreve retting eller omlevering, og om rimelig også prisavslag. Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

En part kan kreve å få dekket sitt direkte tap dersom parten blir påført et økonomisk tap på bakgrunn av den andre partens brudd på avtalen. Parten kan ikke kreve å få dekket indirekte tap. Selgers ansvar skal i alle tilfeller begrenses til tre ganger kjøpesummen.

Kjøper skal holde selger fri for ansvar for (i) kjøpers mislighold av avtalen, (ii) krav og søksmål som oppstår på bakgrunn av kjøpers bruk av hylleselskapet og (iii) øvrige krav og søksmål som skyldes kjøpers forhold.

Lovvalg og verneting
Norsk rett gjelder som bakgrunnsrett. Partene skal forsøke å løse eventuelle konflikter i minnelighet. Avtalt verneting er Oslo tingrett.