Aktuelt

Vurderer du å starte holdingselskap? Les dette først

Et holdingselskap er et aksjeselskap (AS) som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer, eiendom, verdipapirer eller andre verdier. Det vil si at selskapet ikke har annen drift som f.eks. å selge konsulenttjenester, varer eller lignende.
Av Alexandra Eldby

Hvordan bruke et holdingselskap?

Skal du kontrollere et annet selskap gjennom å eie flertallet av aksjene i dette, vil det være snakk om et morselskap. Sammen med ett eller flere datterselskap utgjør morselskapet en konsernstruktur.
Du kan bruke et holdingselskap for å eie aksjer i eksterne selskaper eller til å eie din andel i et selskap som du selv også driver. I begge tilfeller innebærer dette at holdingselskapet blir aksjonær i stedet for deg som privatperson. Dette gir en rekke fordeler.

Fritaksmodellen gjør at du i en holdingstruktur kan utbetale utbytte (nesten helt) skattefritt. Dette gjelder også dersom du selger en virksomhet (datterselskap) med gevinst. Med holdingselskapet som aksjonær slipper du å betale skatt på gevinst ved salg av aksjer. Dette er et tiltak fra myndighetene for å stimulere økonomisk vekst ved å gjøre det mer attraktivt å reinvestere penger og å skape flere arbeidsplasser.

Dette betyr imidlertid ikke at du slipper skatt, men du får mulighet til å utsette den. Når du på et tidspunkt ønsker å utbetale gevinsten til deg selv, som lønn eller som utbytte, vil denne måtte beskattes. På denne måten kan du bruke gevinsten til å investere i andre selskaper eller nye prosjekter uten at en tredel av beløpet forsvinner til skatt.
Fordeler med en konsernstruktur
Selskaper i et konsern (der holdingselskapet eier mer enn 90 % av datterselskapene) kan også dra fordel av å kunne omfordele skatt seg i mellom. I tilfeller der et selskap i konsernet går med overskudd og et annet med underskudd, vil du kunne overføre skattefordelen på underskuddet til selskapet med overskudd for slik å spare skatt.

I tillegg til skattemessig fleksibilitet kan holdingselskaper også være gunstig for å spre risikoen i et konsern. Dersom du driver med flere virksomheter vil det som regel være naturlig å fordele disse på ulike selskaper. Dette kan være en fordel når et av selskapene i konsernstrukturen driver dårlig. Da vil du kunne låne penger fra et selskap i konsernet til et annet, også her uten å utløse offentlige avgifter. I tilfeller der et datterselskap går konkurs, reduseres risikoen ved at konsernets andre virksomheter ikke påvirkes.

Kostnader ved bruk av holdingselskap

Å eie flere aksjeselskaper i en struktur med holdingselskap og driftsselskap, medfører mer arbeid knyttet til opprettelse av AS, regnskap, årsoppgjør med mer. Hvis det er lite aktivitet i selskapet utover å eie aksjer vil kostnadene til dette normalt være lave, men du bør likevel vurdere disse opp mot fordelene i ditt eget tilfelle. Fordi regnskapsføring ofte vil være den eneste kostnaden til holdingselskapet kan det være lurt å holde disse lave. Dette kan du gjøre ved å holde regnskapet enkelt med så få transaksjoner som mulig, eksempelvis ved å unngå utlegg for for kaffe og taxi eller lignende på selskapets regning.

Når du starter et nytt selskap kan det være vanskelig å se for seg hvor selskapet vil være noen år frem i tid. Mange som kommer til oss finner ut at de behøver et holdingselskap den dagen de skal ta ut utbytte, som de vil reinvestere, eller de skal selge selskapet sitt. På dette tidspunktet er det ofte for sent siden det er langt dyrere å opprette et holdingselskap senere enn dersom man hadde gjort det med en gang. Derfor lønner det seg ofte å stifte et holdingselskap før du stifter driftsselskapet. Da holder du mulighetene åpne samtidig som du kan bruke aksjekapitalen fra holdingselskapet også i etableringen av datterselskapet.
Ansvarsfraskrivelse: Artiklene på denne nettsiden er ment til markedsføringsformål og kan være ufullstendige. Artiklene skal derfor ikke anses juridisk rådgivning. Nytt Foretak AS og deres ansatte fraskriver seg ansvar for eventuelle feil og mangler ved informasjonen i tekstene.